۴ مرحله خشك كردن مو ها - اوه | آوای زندگی

۴ مرحله خشك كردن مو ها

این 4 مرحله را  به دقت مطالعه نمایید. از يك حوله تميز و خشك استفاده نموده و به دقت مو ها را خشك كنيد . در حاليكه مو ها هنوز مرطوب است با استفاده از يك شانه دندانه درشت و پهن مو ها را به نرمي شانه كرده و گره ها را از هم باز كنيد . شانه...